سه شنبه 30 آبان 1396
EN   FA

قوانين مربوط به دريافت كارت شناسايي و كارت بازديد متخصصين


شرايط و تعرفه هاي واگذاري كارت هاي شناسايي و كارت هاي بازديد از نمايشگاه:
1- براي ورود مشاركت كنندگان و كاركنان غرفه ها به محوطه نمايشگاه جهت برپايي يا اداره غرفه در طول نمايشگاه كارت هاي مخصوصي صادر و بطور رايگان به آنان واگذار مي شود تعداد كارت هاي مزبور بر اساس متراژ هر غرفه صادر خواهد شد و صدور کارت شناسایی بیش از موارد ذکر شده مقدور نخواهد بود.
2- كارت هاي شناسايي يك ساعت پس از برگزاري مراسم افتتاحيه توسط نماينده مجری شركت نمايشگاه ها تحويل غرفه داران محترم مي گردد.
3- جهت افزايش ضريب حفاظت فيزيكي در ساعات اوليه بازگشايي سالن ها و جلوگيري از تردد افراد غير مسئول در داخل سالن ها، مشاركت كنندگان ملزم به نصب كارت ارائه شده در زمان ورود و تمامی ساعات حضور در نمایشگاه به روي سينه خود هستند.
4- غرفه داران محترم براي دريافت كارت هاي دعوت و پوستر نمايشگاه مي بايست حداقل یکهفته قبل از افتتاحيه به واحد روابط عمومی شركت مراجعه و يا هماهنگي هاي لازم را در اين خصوص مبذول دارند.

5- توزيع کارت های شناسایی و بازديد، بر اساس متراژ غرفه و به شرح زیر می باشد:

کارت شناسایی كارت بازديد متخصصين
12 متر مربع 2 کارت

24متر مربع 4 کارت
  
36 متر مربع 5 کارت
   48متر مربع 6 کارت
   48متر مربع به بالا 10 کارت